Thảm Bê tông nhựa nóng : CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG VÀO KHU XƯ LÝ BÙN,.

Gửi ngày: 18 tháng 4 năm 2018

Thảm BTNN lớp 1  C19.5 công Trình : Đường vào Khu xư lý Bùn ,







Thảm BTNN lớp 2 C12.5 công Trình : Đường vào Khu xư lý Bùn ,






Share Facebook

Tác giả: Khải Thịnh

Các tin khác